18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. inci maddesi gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar) ilgili Fakülte Dekanlıklarına /Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklülerine şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

*** Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrenciler başvurularını ilgili Fakülte Dekanlıklarına /Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine yapacaklardır.

Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. Başvuru dilekçesi için tıklayınız
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 5. Lise Diploması

*** Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapacaklardır.

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi Başvuru dilekçesi için tıklayınız
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 5. ÖSYM sınav sonuç belgesi,
 6. Lise Diploması

İlgili Kanun Maddesi:

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Af Kanunu Uygulama Esasları yayınladığında ilave belge talep edilebilir.

7143 Af Dilekce_Kaydi Silinenler

7143 Af Dilekce_Kayit Yaptirmayan

 

02 Ağustos 2018, Perşembe 85 kez görüntülendi