21-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Balıkesir-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince ve Yerleşkesinde gerçekleştirilen, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumunun 22 Kasım 2019 tarihli programına Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DENİZ, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK ve Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ’den oluşan Akademik personel kadromuzla bildiri sunumları ile katılım gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun 22 Kasım 2019 tarihli ve konusu eğitim olup, başkanlığını Prof. Dr. Rengin AK’ın gerçekleştirdiği oturumda Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesine Ekonomik ve Sosyal Açıdan Katkıları ile Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Seda YALÇIN ve Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK Çocuklar İçin Yapılan Farkındalık Eğitimlerinde Biyodizel Faktörünün Ulusal ve Yerel Çalışmalara Yansıması konulu sözlü bildiri sunumları gerçekleştirilmiştir.

Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK tarafından sunumu gerçekleştirilen Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesine Ekonomik ve Sosyal Açıdan Katkıları konulu sözlü bildiride; Yükseköğretim kurumlarının kuruldukları yerlerin kentsel gelişimine katkıları konusunda farklı yaklaşımlar bulunmakta olup, bir yaklaşıma göre, yükseköğretim kurumları yalnızca altyapı ve öğretim elemanları bakımından yeterli bulunan büyük kentlere kurulmalıdır. Sosyo-kültürel açıdan ve altyapı açısından yetersiz olan büyük kent dışı yerleşmelere kurulması yanlış ve kaynak israfı olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım özünde bazı haklı gerekçeler olsa da seçkinci bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Diğer yaklaşım ise, yükseköğretim kurumlarının bulundukları yerin kentsel gelişmesine katkı sunduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ülkemizin görece geri kalmış bölgelerinin gelişimine katkı sunması bakımından bu yerlere yükseköğretim kurumlarının açılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Birbirine neredeyse zıt iki yaklaşımdan acaba hangisi, ülke gerçekleri açısından doğru olabilir? Bu anlamda her iki görüşün de daha detaylı bir biçimde irdelenmesi gerekmektedir. Çay ilçesinde bir meslek yüksekokulu bulunmakta olup, Çay halkı ile bu meslek yüksekokulu arasında bir bağ olduğu, halkın bu kurumların gelişmesine katkı sunduğu, bu kurumların da kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunduğu örneklemelerle belirtilmiş olup, bu çalışmada konunun paydaşları ile yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında, bu kurumların kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkısının değerlendirilmesi yapılmıştır.

Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Seda YALÇIN ve Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK  tarafından hazırlanıp, Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ tarafından sunumu gerçekleştirilen Çocuklar İçin Yapılan Farkındalık Eğitimlerinde Biyodizel Faktörünün Ulusal ve Yerel Çalışmalara Yansıması konulu sözlü bildiride; Fosil türevli yakıt ve enerji kaynakları birçok alanda kullanılmakta olmakla birlikte insanoğlunun gereksinimi ve teknolojideki gelişmeye bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacının gün geçtikçe arttığı vurgulanmıştır. Bu kapsamda biyodizel, yağlı tohum bitkileri, atık yağlar, donmuş yağ ve balık yağı, hayvansal yağlar da bir katalizör ortamında kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan kimyasal bir ürün olduğu ve biyodizel yakıtların insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok çevresel faktörü ortadan kaldırmak için değerlendirilebilirliğinin anlatımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca atık yağlardan biyodizel üretimi söz konusu olduğunda bu yağların değerlendirilmesi ile çevre kirliliğinin azaltılması söz konusu olabilmektedir. İşlenmiş olarak elde edilen ürünün hammadde niteliğindeki ürüne nazaran doğada daha hızlı parçalanmasından dolayı toksik etki değeri düşüktür.  Biyodizel, evsel atıkların geri dönüşümünün değerlendirebildiği bir ürün olup, bu maksatla çocuk eğitim öğretim kapsamında da son yıllarda biyodizel faktörü de etkili olarak bitkisel atık yağ ile ilgili muhtelif farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Bu araştırma kapsamındaki Türkiye’de yapılan bölgesel çalışmaların durumları ve etkilerinin incelenmesi bildirilmiştir.

Sempozyumun 22 Kasım 2019 tarihli ve konusu toplum bilimi olup, başkanlığını Prof. Dr. Bekir PARLAK’ın gerçekleştirdiği oturumda Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK İnternet Çağında İletişim Güvenliği ve Toplum konulu sözlü bildiri sunumu gerçekleştirmiştir.

Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK tarafından sunumu gerçekleştirilen İnternet Çağında İletişim Güvenliği ve Toplum konulu sözlü bildiride; 20. yüzyılın ilk yarısında radyo ve televizyonun icadı ile kitlesel iletişim sağlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, çok çeşitli sayıda bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde hızla artan bir oranda kullanılır hale gelmesi ekonomik ve sosyal hayatta karşılaşılan pek çok işlemleri kolaylaştırdığı ölçüde, bilgi güvenliğine karşı çeşitli boyutlarda risk ve tehditleri de beraberinde getirmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilgisayar ve mobil iletişim teknoloji ve cihazlarının her geçen gün artan bir şekilde kullanılır hale gelmesiyle bu teknoloji ve sistemleri kullanan kişilerin de, büyük bir çoğunlukla bilgi güvenliğine karşı oluşabilecek risk ve tehditlerin farkında olmadığı gözlemlenmektedir. Bireyler, toplumlar ve devletlerin öncelikli ve ortak hedefi; var olmak, kendini korumak, kendine karşı oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler almak, varlığını sürdürebilmek; kısacası güvenliğini sağlamaktır. Bu itibarla güvenlik, insanoğlunun hiçbir surette vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç olup, bu bildiride literatür taraması yöntemiyle haberleşme güvenliğinin bireyler ve toplumlar açısından önemine odaklanma yapılmıştır.

Sempozyumun 22 Kasım 2019 tarihli ve konusu teknopark, teknokent, kuluçka merkezleri olup, başkanlığını Dr. Öğt. Üyesi Adem DALCALI’nın gerçekleştirdiği oturumda Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DENİZ ve Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK tarafından hazırlanıp, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DENİZ tarafından sunumu gerçekleştirilen Bandırmada Biyokütle Kullanımı ve Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkilerinin İncelenmesi konulu sözlü bildiride; Balıkesir ili Bandırma ilçesinde mevcut olan yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle potansiyelinin durumu ve bu potansiyelin ne kadarından aktif olarak faydalanıldığı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan miktarları değerlendirilmiş, çevrede yetişen ve halkın geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin de biyokütle potansiyeline katkısı göz önünde bulundurulmuştur. Bunun yanı sıra sanayileşmenin çevreye olan olumsuz etkilerine karşı, günümüzün artan enerji ihtiyacına katkıda bulunabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılabilir yatırımlar ile önlem alınması üzerinde durulmuştur. Bölgede bulunan fosil kaynaklı enerji santrallerinin kurulu gücüyle aktif olan yenilenebilir enerji santralerinin kurulu güçleri karşılaştırılması yapılmıştır. Aktif yenilenebilir enerji santrallerinin iyileştirilmesi üzerinde irdelemeler yapılmıştır.

Sempozyumun 22 Kasım 2019 tarihli ve konusu Bandırma ve Üniveriste olup, başkanlığını Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ’ın gerçekleştirdiği oturumda Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ ve Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK tarafından hazırlanıp, Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ tarafından sunumu gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınmada Etken Bir Unsur Olarak Üniversite Öğrencilerinin Uyum ve Motivasyon Unsurlarının İncelenmesi konulu sözlü bildiri sunumu gerçekleştirmiştir. Bildiride; Üniversitelerin bulundukları bölgelere yaptıkları önemli katkılardan birinin getirmiş oldukları öğrenci potansiyelinin ekonomik canlılıktaki etkisi olduğu vurgulanmıştır. Girişimci genç nesil gücü bulundukları bölge ile etkileşimde karşılıklı fayda durumu sağlanabilmektedir. Bu açıdan bölgeye gelen öğrenci nüfusunun ihtiyaçları ve beklentilerinin değerlendirilmesi gereklidir. Bölgeye gelmiş öğrencilerin uyum ve motivasyonlarının artırılması amacıyla çalışmalar bu bakımdan önemlidir. Öğrenciler yeterli motivasyona sahip olduklarında başarıları da beraberinde artacak bu da kendilerine ve çevrelerine olumlu katkı olarak yansıyabilecektir. Bu açıdan öğrencilerin ihtiyaçlarının değerlendirilip motivasyonlarına engel durumlarının ortaya konması veya uyumlarını zorlaştıran etkenlerin tespit edilip ortadan kaldırılması amacıyla tedbirler alınması için etkenlerin ortaya konmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu araştırma kapsamında bölgesel kalkınmada öğrenci faktörünün etkisi, önemi ve uyum ve motivasyonlarını artırıcı önlem çalışmaları irdelenmiştir.

Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DENİZ, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK ve Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ başta olmak üzere tüm Birimimiz Akademik personellerine başarılar temennisi ile…

   

 

 

 

25 Kasım 2019, Pazartesi 233 kez görüntülendi