Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Bolvadin Kaymakamlığı, Bolvadin Belediye Başkanlığı ve Bolvadin Kent Konseyi ortaklığı ile 57 farklı kurumdan 300 akademisyenin katılımıyla, ilk kez ve 13-15 Ekim 2017 tarihleri arasında AKÜ Kırkgöz Kampüsünde düzenlenen Uluslararası Bolvadin Sempozyumu’na Birim’imiz Akademik Personelleri’nden MYO Müdürü’müz Hüseyin KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DENİZ, Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ve  Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ tarafından bildiri sunumları ile katılım sağlanmıştır.

MYO Müdürü’müz Hüseyin KOÇAK Sempozyumun 14 Ekim Cumartesi tarihli Bolvadin Üzerine Tespitler oturumunda, Kentsel Gelişmeye Katkısı Bağlamında Bolvadin Meslek Yüsekokulu ve Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Üzerine Bir Değerlendirme Bildirisinde özetle: Kentsel gelişme denildiğinde, bir ülkedeki kentsel nüfusun artması, kentlerin çoğalması ve bayındır duruma getirilmesi süreci anlaşılmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının kuruldukları yerlerin kentsel gelişimine katkıları konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir yaklaşıma göre, yükseköğretim kurumları, yalnızca altyapı ve öğretim elemanları bakımından yeterli bulunan büyük kentlere kurulmalıdır. Sosyo-kültürel açıdan ve altyapı açısından yetersiz olan büyük kent dışı yerleşmelere kurulması yanlış ve kaynak israfı olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım özünde bazı haklı gerekçeler barındırmakla birlikte, seçkinci bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Diğer bir bakış ise, yükseköğretim kurumlarının bulundukları yerin kentsel gelişmesine katkı sunduğunu savunan bir görüştür. Bu yaklaşıma göre, ülkemizin görece geri kalmış bölgelerinin gelişimine katkı sunması bakımından bu yörelere yükseköğretim kurumlarının açılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Ülkede her kente bir üniversite kurulması fikrinin altında yatan gerçeklerden birisi de bu olsa gerekir. Birbirine neredeyse zıt iki yaklaşımdan acaba hangisi, ülke gerçekleri açısından doğru olabilir? Bu anlamda, her iki görüşün daha detaylı bir biçimde irdelenmesi gerekmektedir.

Bolvadin ilçesi, Afyonkarahisar iline bağlı, kadim bir ilçedir. İlçede bir meslek yüksek okulu ve bir uygulamalı bilimler yüksekokulu bulunmaktadır. Bolvadin halkı ile bu yükseköğretim kurumları arasında bir bağ olduğu olduğu, halkın bu kurumların gelişmesine katkı sunduğu, bu kurumların da kentsel gelişmeye katkı sunduğu görülmektedir. Bu çalışmada, konunun paydaşları ile yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında bu kurumların kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkısının değerlendirilmesinin sunumunu gerçekleştirmiştir.

Birim’imiz Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet DENİZ Sempozyumun 14 Ekim Cumartesi tarihli Bolvadin’de Kalkınma ve Analiz oturumunda, Bolvadin’de Biyokütle Kullanımının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkilerinin İncelenmesi Bildirisinde özetle: Bu çalışma ile Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle potansiyeli ve kullanılabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan miktarları değerlendirilmiş, çevredeyetişen ve halkın geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin de biyokütle potansiyeline katkısı gözönünde bulundurulmuştur. Bunun yanı sıra sanayileşmenin çevreye olan olumsuz etkilerine karşı; günümüzün artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan ve yapılabilir yatırımlar ile mücadele edilmesi irdelenmiş, ilçede bulunan Dünyada sayılı alkoloid fabrikalarının arasında yer alan Afyon Alkoloid Fabrikası'nın ve çevrede bulunan Afyon Şeker Fabrikasının potansiyel sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları incelenmesi sunumunu gerçekleştirmiştir.

Birim’imiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR Sempozyumun 14 Ekim Cumartesi tarihli Bolvadin’de Yetişkin Eğitimi oturumunda, sırasıyla Tuğba ÖZÇELİK ile birlikte Yetişkinlerde Temel Psikolojik İhtiyaçlar İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Afyon İli Bolvadin İlçesi  Örneği bildirisinde özetle: Bu çalışma; Afyon ilinin Bolvadin ilçesindeki yetişkinlerin temel psikolojik ihtiyaç- lar ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon ilinin Bolvadin ilçesinden 30-60 yaş aralığındaki yetişkinler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Temel Psikolojik ihtiyaçlar Ölçeği' ve Yaşam Doyumu Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi, tek faktörlü varyans analizi, t testi; Post Hoc Tukey testi; demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 200 yetişkinden %48,S'i (97) erkek, %S1,S'i (103) kadın ve yaş ortalamaları %40,64'tür. Yetişkinlerin cinsiyet, medeni durum ve aylık gelir değişkenlerine göre temel psikolojik ihtiyaçları ve yaşam doyumları incelendiğinde, cinsiyetieri ile temel psikolojik ihtiyaçlardan yeterlik alt boyutu ve yaşam doyumu arasında farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Aylık gelir değişkeni ile yetişkinlerin yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca temel psikolojik ihtiyaçlar ile yaşam doyumu arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespiti sunumunu gerçekleştirdikten sonra devamında şahsen Genç Yetişkinlerin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Afyon İli Bolvadin İlçesi  Örneği Bildiriminde özetle: Bu çalışma; Afyon ilinin Bolvadin ilçesindeki genç yetişkinlerin kültürlerarası duyarlıklarını bazı değişkenlere göre incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon ilinin Bolvadin ilçesinden 20-30 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak 'Kişisel Bilgi Formu' ve 'Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek faktörlü varyans analizi, t testi, Post Hoc Tukey testi; demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 194 genç yetişkinden 106 (%S4.6)'sl erkek, 88 (%4S.4)'Ü kadın ve yaş ortalamaları %23.24'tür. Genç yetişkinlerin yaşları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasında bir fark saptanmazken, cinsiyetler ile kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin tüm boyutları arasında; medeni durumlarına göre kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin kültürlerarası etkileşimden zevk alma ve kültürlerarası etkileşime özen gösterme boyutları arasında ve aylık gelirlerine göre ise kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin kültürler arası etkileşimden zevk alma boyutu arasında anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Birim’imiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ Sempozyumun 13 Ekim Cuma tarihli Bolvadin’de Tarım oturumunda, Afyon’un Bolvadin İlçesi’nde Yetiştirilen Tarla Bitkileri ve Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Bildirisinde özetle: Afyon, bitki örtüsü ve iklim bakımından step özellikleri taşımaktadır. Afyon'da genellikle yayla karakteri gözlenmektedir. Afyon'da yetiştirilen tarım ürünlerine buğday, arpa, şeker pancarı, patates ve haşhaş örnek verilebilir. Afyon ili, Türkiye'de haşhaş üretiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Haşhaş tohumu renkleri, siyah, mavi, beyaz, kahverengi olabilmektedir. Açık renk tohumların çiçekleri genellikle beyaz iken, koyu renk tohumların çiçekleri mordur. Tohum rengi, kullanım alanını belirlemektedir. Mavi renkli tohum, pasta endüstrinde çok kullanılmaktadır. Haşhaş tohumu yüksek oranda yağ (% 44-54) içerdiğinden yemeklik yağ olarak da kullanılmaktadır. Haşhaş tohumunda alkoloid bulunmamaktadır. Haşhaştan elde edilen aikoloidier, ilaç yapımında kullanılmaktadır (Tekerli, 2001). Afyon'un Bolvadin ilçesindeki tarım alanlarının çoğu ekili tarım alanlarından oluşmaktadır. Buralarda buğday, arpa, fiğ, haşhaş, şeker pancarı, ayçiçeği, patates, soğan gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bolvadin ilçesindeki ekili tarım alanları içerisinde şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, patates ve soğan üretim alanı düşüktür. Bolvadin ilçesindeki tarım alanlarının 2500 dekarlık bir kısmında haşhaş ve haşhaş kapsülü üretimi yapılmaktadır. Üretilen haşhaş Bolvadin de bu- lunan alkoloid fabrikasında işlenmektedir (Alcı, 2007). Bu araştırmada, üretimi olan bu bitkilerin içeriklerinin çocuk gelişimi açısından öneminin sunumu gerçekleştirilmiş olup, devamında Sempozyumun 14 Ekim Cumartesi tarihli Bolvadin ve İpek Yolu oturumunda, Bolvadin ve Çay İlçesi Arasında Yankılanan Bir Efsane ve Anadolu’nun Gizli Kalmış Cennetlerinden Gelincik Ana Bildirisinde özetle: Anadolu, üç kıtayı birleştiren ,dünyada bir benzeri olmayan yarım adadır. Dünya tarihi kadar eski, cihan medeniyeti kadar zengin kültürel değerlere sahiptir. Üzerinde sayısız güzellikleri saklamıştır. Bunların bir kısmı bilinmiş, bir kısmı gün ışığına çıkmayı beklemektedir. Anadolu'ya şekil vermiş, Torosların bir uzantısıdır Sultandağları …. Çay'dan Bolvadin'e kadar uzanan bu geniş ovada, gizli kalmış cennetlerden birisi de Sultan Dağlarının 2610m. Yüksekliğindeki Gelincik Ana Tepesindeki mağaradır. Gelincik Ana tepesine çıkıldığı zaman bir taraftan çıplak tepelerin arkasında çok uzaklardan Hoyran Gölü gözükür. Diğer taraftan ise yemyeşil tepelerin arkasından Eber Gölü görünmektedir. Bu güzellikler için pek çok efsaneler söylenmiş, masallar düzülmüş, türküler yakılmıştır. Bu özel deyişler yıllardan sonra, bizlere kadar ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, Bolvadin ve çay ilçeleri arasında nesilden nesile ulaşmış bir efsaneyi ve mekanın vurgulanmasının sunumu gerçekleştirmiştir.

Birim'imiz Akademik Personelleri'nin sonraki Akademik çalışmalarında başarılarının temennisi ile…

 

 

 

 

 

20 Ekim 2017, Cuma 107 kez görüntülendi