Birim’imiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR, 23-26 Mart 2018 tarihinde Üniversite’miz Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’ne Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına İlişkin Tutumları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Öğretmen Adaylarının Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Çeşitli  Değişkenler Açısından İncelenmesi temalı  2 adet bildiri ile katılım gerçekleştirmiştir.

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’ne Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına İlişkin Tutumları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi bildirisinde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigara bağımlılığına ilişkin tutumları ile benlik saygısı arasındaki ilişki incelenmiş olup, araştırmada sigara bağımlılığına ilişkin tutumlar ile benlik saygısının cinsiyet, öğrencilerin kendilerinin sigara içme sıklıkları ve arkadaşlarının sigara içme sıklıkları değişkenlerine göre farklılaşıp-farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenimini sürdürmekte olan 290 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan toplam 290 öğrenciden %50.7’si kadın, %49.3’ü erkek öğrenci olup,  yaş ortalamaları 20.53’tür. Araştırmada veri toplama araçları olarak  ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Sigara Bağımlılığına Yönelik Tutum Ölçeği’ ve ‘Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’  kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek faktörlü varyans analizi, Post Hoc Tukey testi ve Pearson Momentler Çarpım  Korelasyon Analizi  testi ile demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigaraya ilişkin tutum ölçeğinin  bazı alt boyutları ile öğrencilerin kendilerinin ve arkadaşlarının sigara içme sıklıkları  arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin benlik saygısı ile arkadaşlarının sigara içme sıklıkları arasında anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigara bağımlılığına ilişkin tutum ölçeğinin sigaranın avantajları alt boyutu ile benlik saygısı düzeyleri arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sigara bağımlılığına ilişkin tutum ölçeğinin sigara kullananların profili, sigaraya ilişkin ahlaki ve dini bakış, sigara kullanımına ilişkin mitler ve sigara kullananlara olumlu bakış  alt boyutları ile benlik saygısı düzeyleri arasında düşük düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur.

Öğretmen Adaylarının Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Çeşitli  Değişkenler Açısından İncelenmesi bildirisi sunumunda ise; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçlarını cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve aylık gelir düzeyleri değişkenlerine göre incelenme amaçlı çalışma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 18-26 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak  ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek faktörlü varyans analizi, Post Hoc Tukey testi, Kruskal Wallis H testi ile demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 640 öğretmen adayının %50.2’si kadın, %49.8’i  erkek ve yaş ortalamaları 20.48’dir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının temel psikolojik ihtiyaçları ölçeğinin tüm alt boyutları  ile cinsiyet, yaş ve aylık gelir düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir fark saptanmazken sınıf düzeyi ve anne babanın ilişki durumu değişkenleri arasında anlamlı düzeyde fark olduğu bulunmuştur.

Birim’imiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR’a Akademik çalışmalarında başarılar temennisi ile…

27 Mart 2018, Salı 75 kez görüntülendi