Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniveristesi ve Alanya Hep Üniversitesi’nin organizatörlüğünde muhtelif Üniversitelerle birlikte uluslararası kapsamdaki kurumlardan muhtelif Akademisyenler ve katılımcıların eşliğinde 01-03 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya Sun Star Hotel’de düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu’na Birimimiz akademik personellerinden MYO Müdürü’müz Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK, Müdür Yardımcı’mız Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK ve Çocuk Gelişimi programı akademik personellerinden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ile Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ tarafından Bildiri sunumları ile katılım sağlanmıştır.

Birim’imiz Çocuk Gelişimi programı akademik personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR Sempozyum’un 02.11.2018 Cuma tarihli, Keykubat Salonu’nda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK’ın Başkanlığı’ndaki oturumunda Gençlerde Güncel Sorunlardan Biri Olan Sosyal Medya  Bağımlılığının İncelenmesi: Afyon İli Örneği ve devamında Yerel Yönetimlerdeki Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sağlık Personellerinin  Manevi Destek  Algılarının İncelenmesi: Burdur İli Bucak İlçesi Örneği bildirisini sunmuş olup ilk bildirisinde özetle; Afyon İli’nde bulunan gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmış olup, araştırmanın çalışma grubunu Afyon İli’ndeki 19-25 yaş aralığındaki gençler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak  ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek faktörlü varyans analizi testi, Post Hoc Tukey testi; demografik özelliklerinin analizinde ise yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır.  Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan toplam 113 genç bireyin %52.2’si kadın, %47.8’i erkek olup, yaş ortalamaları 21.23 şeklinde bulunmuştur. Genç bireylerin en sık kullandıkları sosyal medya araçları %34.5’i İnstagram, %31.0’ı WhatsApp, %23.0’ı Facebook ve %11.5’i Twitter şeklinde bulunmuştur. Gençlerin günlük internet kullanım süreleri %14.2’sinin 0-1 saat, %28.3’ünün 2-3 saat, %38.1’i 4-6 saat, %10.6’sının 6-8 saat,  ve %8.8 ‘i 8 saat ve daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Gençlerin cinsiyetleri, yaşları, sık kullandıkları sosyal medya araçları ile sosyal medya bağımlılıkları arasında anlamlı bir fark saptanmazken; günlük internet kullanımı süreleri ile sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin sanal tolerans alt boyutu arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma olduğu tespiti yapılmıştır. Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ikinci bildirisinde özetle; Burdur İli’nin Bucak İlçesi’ndeki doktor, hemşire ve ebelerin  manevi destek  algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve meslek değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi yapılmıştır. Çalışma grubunu 19-62 yaş aralığındaki, 36 doktor, 88 hemşire ve 28 ebe olmak üzere 152 sağlık  çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak  ‘Kişisel Bilgi Formu ve ‘Manevi Destek Algısı Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi testleri ve demografik özelliklerinin analizinde ise yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 152 sağlık çalışanının %79.6’sı kadın, %20.4’ü erkektir ve yaş ortalamaları 36.81 olarak saptanmıştır. Eğitim düzeyleri bakımından sağlık çalışanlarının 12.5’i lise, 23.0’ı önlisans, 52.0’ı lisans, 8.6’sı yüksek lisans, 3.9’u doktora derecesine sahip olduğu belirlenmiştir. Mesleki kıdem değişkenine göre 34.9’u 1-10 yıl, 34.2’si 11-20 yıl, 27.6’sı 21-30 yıl, 3.3’ü 31-40 yıl arasında dağılım gösterdiği bulunmuştur. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre 23.7’si doktor, 57.9’u hemşire ve 18.4’ü ebe olarak belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri, mesleki kıdemleri ve meslekleri ile manevi destek algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmış olup, ayrıca bu araştırmada sağlık çalışanlarının manevi destek algı düzeyinin yüksek (44,49 ± 11,94) olduğu tespiti yapılmıştır.

Birimimiz Çocuk Gelişimi programı akademik personellerinden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ, Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ile Otomotiv Teknolojisi programı akademik personellerinden Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK sempozyumun 02.11.2018 Cuma tarihli, Tersane Salonu’nda gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜL’ün başkanlığındaki oturumunda Kentsel Yaşamdaki Oyun Alanlarına Ulaşım Yöntemlerinin Çocuk İletişimine Etkisinin İrdelenmesi bildirisinde özetle; Sanayileşme sonrası doğal bir sonuç olarak ortaya çıkan nüfusun büyük çoğunlukla kentsel alanlarda yoğunlaşması, yeni neslin de çoğunlukla kentsel alanlarda yaşamlarını sürdürmesini gerektirmesi ile birlikte bu hızlı kentleşme ve kentsel mekanlarda büyüme zorunluluğunun birçok zorluklar oluşturması ile birlikte bu durumun mekanlara da olumsuz etkisi olarak plansız, çarpık kentleşmenin oluşumu devamında çocukların psikolojisine aksi tesir yaparak onların hayata tutumlarını, davranışlarını olumsuz olarak etkilemesi irdelenmiştir. Bir çocuğun toplumun bir bireyi olmasında yani sosyal gelişiminde çocuğun fiziksel çevresinin de büyük bir önemi bulunup, çocukların da kendini bir topluma ait olma, bağlanma, saygınlık ve kendini kanıtlama yani yeteneklerini geliştirmesine dolayısı ile önemli insani ihtiyaçlarını gidermesine olanak veren oyun, mümkün olan birçok tanım ve fonksiyonu açısından incelediğinde, çocuğun fizyolojik gelişmesine, yaşamı daha iyi anlamasına, topluma katılımına (sosyalleşmesine), kişiliğini oluşturabilmesine olanak verebilmektedir. Kent yaşamı içerisinde çocukların bir arada olması için belediyeler tarafından tahsis edilmiş olan oyun alanları bu araştırma kapsamında ulaşımın yaya veya taşıtla olması bakımından farklılığı incelenmiş olup, araştırma kapsamı içinde kentsel yaşamdaki oyun alanları nelerdir, bu alanlara gelen çocukların ulaşımı nasıl olmalıdır, ulaşımdaki farklılık çocuk iletişiminde ve eğitiminde neleri farkettirir, bu bağlamdaki dikkat edilecek hususlar neler olabilir sorularına cevap aranmış ve çocuklar için parklara ulaşım yollarında olabilecek eğitim ve iletişim türüne farkındalık yapacak şekilde konu irdelemesi gerçekleştirilmiştir.

MYO Müdürü’müz Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK sempozyumun 02.11.2018 Cuma tarihli, Alaiye Salonu’nda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY’un başkanlığındaki oturumunda Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba ÇATALPINAR ile Türkiye İçin Bir Yönetim Sistemi Önerisi: Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bildirisi ile devamında Öğr. Gör. Kazım DEMİRER ile Kentleşme Sürecinde Alevi Tolulukların İnanç ve Pratiklerindeki Güncel Sorunlar: Afyonkarahisar İli Örneği bildirisi sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Birim’imiz Akademik Personelleri’nden MYO Müdürü’müz Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK, Müdür Yardımcı’mız Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK ve Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ile Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ’ye Akademik çalışmalarında başarılar temennisi ile…

 

06 Kasım 2018, Salı 254 kez görüntülendi