T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faydalanıcısı olduğu ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh-International Services Konsorsiyumu tarafından yürütülen-yürütülecek Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi – (YEVDES) (TR2015/EN/07/A1-02/001)  kapsamında, 7 Mart 2019 tarihinde başlamış olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek 30 (otuz) ay süreli IPA 2015 TR2015/EN/07/A1-02/001 Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek (YEVDES) Projesi kapsamında;

Belediyeler ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik saha ziyareti ve devamındaki muhtelif projeler için tedarik dokümanları ile mühendislik desteği talebi adına Birimiz namına başvuru,

Ve devamında belediyeler ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitim ile çalışma ziyareti kapsamında Birimimiz Akademik personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DENİZ ve Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK devamında Birimimiz İdari personellerinden MYO Sekreteri Mehmet Emin DEMİRÖRS, Bilgisayar İşletmeni Salim AKDAĞ ve Tekniker Hüseyin ÇOLAK olmak üzere önerilen personellerimizin 7 (yedi) gün sürecinde ve Ankara’da düzenlenecek ilgili eğitimlere katılımı adına Birimimiz bünyesinde oluşturulan proje koordinasyon birimi ile söz konusu YEVDES Proje Ofisine başvuru yapılmıştır.

Birimimizin sorumluluğunda bulunan ana eğitim binası, atölye, laboratuvar binaları başta olmak üzere muhtelif tesis ve yerleşke dahilinde kullanım dışı bulunan araziye yönelik sair uygulanabilecek yenilenebilir enerji projelerine yönelik proje teknik destek ekibi aracılığı ile başta güneş santrallerinin kurulumu, işletmesi ve bakımı, yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan kontrol metotları, işletme ve bakım sırasındaki tehlikeler ve bunların tespiti, kampüste enerji sarfiyatını azaltmaya yönelik tedbirler, enerji metodu yoluyla kampüsteki enerji sarfiyatı haritasının çıkarılması, kampüste sürdürülebilir enerji arzını sağlamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sağlayacağı ekonomik ve çevresel faydalar kapsamında talep bildirimi yapılmıştır.

Belediye ve üniversiteler kamu sektörü enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşımaktadır. Bu kapsamda belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması, kamuda genel olarak kolaylaştırıcı bir kilit unsur olacaktır. Ayrıca, yenilebilir enerji ve enerji verimliliğinde farkındalığı artıracaktır.

Mevcut projenin temel amacı, AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesidir.

Enerji talebindeki hızlı artış neticesinde enerji verimliliğinin (EV) artırılması, sera gazı salınımının azaltılması, enerji arzında güvenliğin sağlanması, sürdürülebilir bir enerji sektörünün inşa edilmesi ve etkin bir biçimde işleyen bir liberal enerji piyasasının oluşturulması doğrultusunda somut adımlar atmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca enerjide ithalata bağımlılığın azaltılması ve özel sektörün inovasyon kapasitesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut enerji üretim yapısının dönüştürülmesi de Ülkemizin hedefleri arasındadır. Bu amaçla, bir dizi yasal ve kurumsal reform hayata geçirilmiş ve geçirilmeye devam etmektedir. Bu bağlamda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji (YE) piyasalarının genişletilmesi, bununla eş zamanlı olarak yenilikçi teknolojilerin kullanılması, Türkiye’nin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde öncelikli hedefler olarak öne çıkmaktadır.

Projenin genel hedefi; AB’nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını desteklemektir. Bu doğrultuda proje ile belediye ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin uygulama süresi sonunda ulaşılması beklenen sonuçlar; Belediye ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ile ilgili kapasitelerinin artırılması, Belediyelerde ve üniversite yerleşkelerinde yürütülmekte olan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine katkı sağlanması ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında Ar&Ge uygulamalarının desteklenmesi olarak tanımlanmıştır.

Projenin temel hedef grubu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, özellikle de Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) ve Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı (EVÇED), belediyeler (enerji yöneticileri vb. ilgili personel de dâhil olmak üzere) ve üniversiteler (enstitüler, araştırma merkezleri, meslek liseleri ve teknik liseler de dâhil olmak üzere) ile bu kurumlarda görev yapan çalışanlar / akademik personel ve öğrencileridir.

 

 

02 Aralık 2019, Pazartesi 235 kez görüntülendi